Vedtægter & etik

ETISKE RETNINGSLINIER FOR ROSKILDE KARATESKOLE

Roskilde Karateskole ønsker at være en klub og et sted som er sikkert og trygt for børn at færdes og hvor forældre med ro kan sende børnene hen alene.

Der indhentes årligt børneattester i Det Centrale Kriminalregister på alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer.

Retningslinierne er som følger:

 • Klubbens trænere/ledere klæder ikke om sammen med børnene.
 • Klubbens trænere/ledere går ikke i bad sammen med børnene.
 • Alle trænere, ledere og voksne medlemmer skal acceptere det enkelte barns grænser for kropskontakt.
 • Trænere/ledere inviterer ikke børn med hjem privat. Såfremt en træner/leder ønsker at gennemføre et arrangement hos sig selv privat, skal klubbens bestyrelse godkende dette og der skal da være mindst to voksne trænere/ledere/forældre tilstede ved arrangementet.
 • Der skal altid være mindst to voksne trænere/ledere/forældre med på de af klubbens ture hvor overnatning finder sted og ingen træner/leder/forældre må således sove alene i telt, rum eller værelse med et eller flere børn.

Vedtægter

§ 1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er Roskilde Karateskole, og dens hjemsted er Roskilde

§ 2 – Klubbens formål

 • At fremme udbredelsen af læren (teknik og filosofi) om Okinawa Goju-Ryu Karate-Do.
 • At give interesserede mulighed for at dyrke karate på traditionel vis under kvalificerede instruktører.
 • At styrke karate i Danmark ved regelmæssig træning samt ved deltagelse i nationale og internationale arrangementer.
 • At give den enkelte udøver mulighed for at opbygge en forøget fysisk og mental styrke.
 • At træne den enkelte udøvers evne til at samarbejde og således muliggøre en aktiv holdning til foreningens udvikling og trivsel.
 • At motivere og støtte den enkelte udøver i sin stillingtagen til ansvarlighed for egen læring.
 • At bidrage medlemmerne et miljø, hvor almen respekt, anerkendelse og anstændighed er indiskutable værdier.
 • At bidrage medlemmerne et miljø med plads til samt værdsættelse af den enkelte udøver.
 • At bidrage medlemmerne en redelig ledelse, der med ærlighed, omhu og bevidsthed engagerer sig i medlemmernes daglige trivsel i foreningen.

§ 3 – Medlemskab
Foreningen har følgende medlemskaber:

IOGKF – International Goju-Ryu Karate-Do Federation Denmark
Danmarks Idræts-Forbund
Roskilde Idræts Union

§ 4 – Medlemmer

 • Bestyrelsen kan optage enhver som aktivt eller passivt medlem.
 • Bestyrelsen kan ligeledes nægte optag, såfremt særlige forhold taler herfor.
 • Optagelse af ikke myndige medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge.
 • Aktive medlemmer kan deltage i alle foreningens aktiviteter, dog med den undtagelse at visse aktiviteter er forbeholdt en defineret gruppe. Passive medlemmer kan deltage i alle foreningens sociale aktiviteter samt træning i begrænset mængde, der aftales med chefinstruktøren.
 • Medlemmer har selv pligt til at melde flytning, ny mailadresse, telefonnumre m.v. ligesom medlemmer selv har til opgave at holde sig orienteret om foreningens aktiviteter via hjemmeside samt mailservice.
 • En karateudøvers grad er til enhver tid gældende ifølge certifikat i foreningen.
 • Udmeldelse sker skriftligt eller via mail til foreningens formand.

§ 5 – Eksklusion

 • Et medlem, der har 3 måneders kontingentrestance kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusion skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel, inden eksklusion effektueres.
 • Tidligere medlemmer, der er ekskluderet grundet restance, kan kun genoptages i foreningen, såfremt gælden indfries.
 • Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning betinges af fuldt fremmøde og kræver stemmeflertallet 3/5 for eksklusionen. Pågældende medlem skal tilbydes at fremføre sit forsvar, inden beslutning om eksklusion træffes.
 • Modtager et medlem en dom for vold eller sædelighedsforbrydelse, vil pågældendes tillidshverv, medlemskab og eventuel eksklusion blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.
 • Ekskluderede kan forlange beslutningen endelig afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling.
 • Et medlem kan ekskluderes såfremt det efter forslag af 2/3 af medlemmerne vedtages af generalforsamlingen.
 • I alle tilfælde, hvor en eksklusion behandles på en generalforsamling, har pågældende medlem krav på meddelelse herom senest 8 dage før afholdelse.
 • Pågældende medlem har møde- og taleret på generalforsamlingen med henblik på at fremføre sit forsvar. Begæring herom skal ske skriftligt til formanden senest 3 dage inden afholdelse. Pågældende medlem har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
 • Spørgsmålet om eksklusion skal noteres som særskilt punkt på generalforsamlingens dagsorden.
 • Er en eksklusion vedtaget på en generalforsamling, kan ekskluderede kun genindtræde i foreningen ved beslutning på ny generalforsamling, hvor genindtrædelsen skal behandles under dagsordenens punkt 8; jf. § 8 stk. 3.
 • Begæring om generalforsamlingens behandling af eksklusion såvel som genindtrædelse følger det almindelige varsel; jf. § 8 stk. 5.

§ 6 – Kontingent
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for aktive såvel som passive medlemmer.

§ 7 – Bestyrelsen

 • Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold.
 • Bestyrelsen har fuldmagt til at optage lån i foreningens navn.
 • Bestyrelsen udpeger foreningens ansvarshavende instruktør; chefinstruktøren.
 • Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode.
 • Formanden vælges direkte af generalforsamlingen.
 • Valg af bestyrelse sker på følgende måde:
  Formanden vælges i lige år.
  Menige bestyrelsesmedlemmer 1 og 2 vælges i lige år.
  Menige bestyrelsesmedlemmer 3 og 4 vælges i ulige år.
 • Kassereren skal være medlem af foreningen, men ikke nødvendigvis af bestyrelsen. Kassereren vælges ligeledes på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode i ulige år. Desuden vælges årligt 3 suppleanter.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv med følgende poster:
  Næstformand
  Sekretær
  Menigt medlem
  Menigt medlem
 • Konstituering skal ske indenfor 30 dage efter generalforsamlingen.
 • Trækker formanden sig i en valgperiode, konstitueres næstformanden på posten indtil førstkommende generalforsamling.
 • Trækker kassereren sig i en valgperiode, konstitueres et bestyrelsesmedlem på posten indtil førstkommende generalforsamling. Trækker et menigt bestyrelsesmedlem sig i en valgperiode, overtages pladsen af førstesuppleanten indtil førstkommende generalforsamling.
 • Valgbar til bestyrelsen er ethvert myndigt medlem, der ikke er i kontingentrestance. Valgbar til bestyrelsen er ligeledes forældre, indtil deres barn fylder 18 år.
 • Valgbar til kassererposten er ethvert myndigt medlem, der ikke er i kontingentrestance.
 • Chefinstruktøren forventes at deltage på samtlige bestyrelsesmøder, idet han/hun er bindeled mellem bestyrelsen og instruktørgruppen. Chefinstruktøren har møde- og taleret, men ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.
 • Er kassereren ekstern for bestyrelsen, har pågældende møde- og taleret, men ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.
 • Medlemmer kan til enhver tid anmode bestyrelsen om at medtage et givent emne samt at give personligt fremmøde på førstkommende bestyrelsesmøde. Anmodning herom skal ske skriftligt til formanden. Motivation samt argumentation for det anmodede vedlægges.
 • Bestyrelsen afgør suverænt bestyrelsesmødernes deltagere samt indhold, og er dermed berettiget til at afvise en anmodning.
 • Klubben tegnes udadtil ved underskrift af den siddende formand samt et bestyrelsesmedlem.
 • En bestyrelsespost er et tillidshverv, der fordrer en til alle tider ordentlig og respektfuld optræden internt i foreningen såvel som eksternt. Varetages dette ikke til bestyrelsens fulde tilfredshed, vil pågældendes egnethed til den respektive post blive revurderet.

§ 8 – Generalforsamling:

 • Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender og afgør alt ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.
 • Beslutninger truffet på en lovligt indkaldt generalforsamling er gældende for samtlige foreningens medlemmer.
 • Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden 4 måneder efter regnskabsåret afslutning med følgende dagsorden:
 • Valg af dirigent og referent.
 • Valg af 2 stemmetællere.
 • Formandens beretning for det forgangne år.
 • Cheftrænerens beretning for det forgangne år.
 • Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
 • Fremlæggelse af budget til godkendelse; herunder fastsættelse af kontingent.
 • Fastsættelse af foreningens vedtægter; herunder ændringsforslag.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelse.
 • Valg af suppleanter.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Eventuelt.
 • Såfremt foreningens kommunale tilskud overstiger kr. 100.000,- p.a., er foreningen pligtig at erhverve autoriseret revision, hvorved dagsordenens punkt 11 bortfalder.
 • Valg af autoriseret revisor; jf. § 8 stk. 4 påhviler bestyrelsen.
 • Bekendtgørelse af indkaldelsen sker via mail samt ved opslag i foreningens lokaler senest 3 uger inden afholdelsen.
 • Foreningens årsregnskab og budget kan efterfølgende rekvireres hos formanden.
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger inden afholdelsen.
 • Indkomne forslag bekendtgøres via mail samt ved opslag i foreningen senest 8 dage inden afholdelsen.
 • Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive som passive medlemmer.
 • Stemmeret på generalforsamlingen vedrørende økonomiske forhold opnås ved det fyldte 18. år.
 • Stemmeret i andre sager opnås ved det fyldte 15. år.
 • For medlemmer, der grundet alder ikke har stemmeret, har forældre eller værge stemmeret på deres vegne.
 • Et medlem i kontingentrestance har ikke stemmeret, men møde- og taleret på generalforsamlingen.
 • Fuldmagt kan gives skriftligt til et andet stemmeberettiget medlem. Hvert medlem må max besidde én fuldmagt.
 • Bekendtgørelse af referat sker via mail samt ved skriftligt opslag i foreningens lokaler senest 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 9 – Ekstraordinær generalforsamling:

 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, samt når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.
 • Begæring med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til formanden. Bestyrelsen skal herefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling indenfor 30 dage efter modtagelse af begæring.
 • Hvis ikke 2/3 af underskriverne giver møde, kan bestyrelsen afvise generalforsamlingen.
 • Bekendtgørelse af indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling sker via mail samt ved skriftligt opslag i foreningens lokaler senest 8 dage inden afholdelse.
 • Bekendtgørelse af referat sker på samme vilkår som ved ordinær generalforsamling; jf. § 8 stk. 15.

§ 10 – Instruktørerne

 • Undervisningens rammer fastsættes af chefinstruktøren i samarbejde med resten af instruktørerne. Ændring af rammer og indhold sker i samråd med bestyrelsen.
 • En instruktør kan, såfremt han/hun finder det nødvendigt, til enhver tid bortvise en elev fra træningen.
 • Bortviste har indsigelsesret. Indsigelse skal ske skriftligt til formanden senest 8 dage efter bortvisningen, og pågældende medlem kan kræve bortvisningen behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen har pligt til skriftligt at informere medlemmet om sin stilling/beslutning senest 14 dage efter bestyrelsesmødets afholdelse.
 • Instruktører besidder et tillidshverv i foreningen, og dette fordrer en til alle tider ordentlig og respektfuld optræden, både internt i foreningen samt eksternt. Varetages dette ikke til bestyrelsens og chefinstruktørens fulde tilfredshed, vil pågældendes egnethed til den respektive post blive revurderet.
 • Alle instruktører samt assistenter over den kriminelle lavalder tjekkes årligt for registrering i Det Centrale Kriminalregister. Ved registrering fratages permanent hvervet som instruktør, såvel som alle andre opgaver, hvor de involverede deltagere er under 18 år.
 • Oplysninger om eventuel registrering i Det Centrale Kriminalregister behandles fortroligt, og dette udelukkende mellem formand og chefinstruktør.

§ 11 – Vedtægter

 • Foreningens vedtægter er vedtaget på den årligt afholdte generalforsamling og er til enhver tid gældende for samtlige foreningens medlemmer.
 • Ændringer i foreningens vedtægter kan kun ske på en lovlig indkaldt generalforsamling.

§ 12 – Foreningens regnskab og revision

 • Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 • Bestyrelsen skal indenfor 2 måneder efter regnskabsårets afslutning forelægge regnskabet for det forgangne år samt status herfor til revision.

§ 13 – Foreningens midler

 • Foreningens menige medlemmer såvel som bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens respektive formue.
 • Kun i tilfældet ophævelse af foreningen; jf. § 14 stk. 2 kan foreningens midler komme andre end foreningens medlemmer til gode.

§ 14 – Foreningens ophævelse

 • Foreningen kan ikke ophæves, såfremt 1/3 af medlemmerne kræver den bevaret.
 • I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder eventuelle midler i behold Dansk Okinawa Goju-Ryu Karate-Do Association.
 • Afgørelse om foreningens ophævelse træffes på en generalforsamling.
 • Disse klublove er vedtaget på den årligt afholdte generalforsamling Marts 2006.
 • *Referatet fra årets generalforsamling kan rekvireres hos formanden